สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิตการเข้าชม

 

 

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันเดิน-วิ่ง "เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๗ "
โรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร. ที่ จังหวัด นครนายก

นางสาวปรียานุช กานนท์ธนะกุล

                                           

 

*****************************

 

   *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กรกฏาคม 2560 เวลา 12.00 น.   

 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม การเรียนรูัเพศศึกษา มีภาวะเจริญพันธุ์สมบูรณ์ ห่างไกลเอดส์และอบายมุข โดยมีคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลอำเภอเชียงกลาง รพ.สต.เปือ รพ.สต.พระธาตุ เข้าให้ความรู้ วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ วัดกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ช่วงเวลา 13.00 น.-1ุ7.00 น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง SQIP:School Quality Improvement Program 

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายศิลปะ Art&Com สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม มัจฉา เพื่อหารายได้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา ในงานนมัสการพระธาตุดอนแก้ว บริเวณพระธาตุดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง
ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันครบรอบวันสถาปณาโรงเรียน ณ อาคารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการประเมินงานประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โดยคณะกรรมการ จากสพม.37 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 08.30 น. - 12.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเรียนพระธาตุพิทยาคม 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานตำรวจสันติบาล เพื่อปลูกจิตสำนึกรักสถานบัน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เวลา 08.30-16.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ และร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
   

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ช่วงเวลา 08.30 น. - 1ุ6.30น. โดยแบ่งเป็นช่วงเช้าประชุมผู้ปกครองเด็กหอพัก ช่วงบ่ายประชุมผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คณะครูนำนักกีฬาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าแข่งขันกีฬามัธยมจังหวัดน่านประจำปี 2559 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬา อบจ.น่าน คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 
  คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และหน่วยงานข้าราชการ ประชาชน ต.พระธาตุ ได้ทำบุญตักบาตรถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30-10.30 น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

   
  คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมงานสวดถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน วันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00-16.30 น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน     วันที่ 23 ตุลาคม 2559 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาเขตน่านเหนือ ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนปัว

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาสี ภายในโรงเรียนวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เวลา 07.30-16.30 น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559 โดยสถานที่ไปศึกษาดูงาน คือ  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน

- ศูนย์เพาะเห็ด

- ศูนย์ผักไฮโดรโพนิค

- ศูนย์บ่อเลี้ยงกุ้งน้ำจืด 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้าร่วมสืบสานประเพณี ต๋านก๋วยสลาก ณ วัดกลาง วันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 08.00-15.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเรียนพระธาตุพิทยาคม เวลา 13.00-16.00 น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิการออกเสียงประชามติ  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพร้าว ต.พระธาตุ

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้ ให้นักเรียนได้ปลูกต้นกาแฟ ภายในโรงเรียน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และหารายได้ระหว่างเรียน ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมอบรมครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อคุณภาพนักเรียน ในวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559 ณ จุฑามาศรีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และ จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ขึ้น ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

   
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิม นักเรียนที่จบปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียนชั้น ม.6 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ อาคารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2559 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันครบรอบวันสถาปณาโรงเรียน ณ อาคารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

   

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการการประเมินโรงเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

   

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  วันที่ 21-22 มกราคม 2559  

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   

คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  คณะศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ได้ร่วมทำบุญจัดกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 1 มกราคม 2559

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม     ในวันคริศมาศ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่ให้กับโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับยอดเยี่ยม โดยได้รับมอบจากนายสุเทพ  ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558        

ดูคลิกที่นี้เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

นางชุติมา ก้อนสมบัติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พระธาตุพิทยาคม ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ชนะเลิศระดับเหรียญทองประจำปีการศึกษา 2558 ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับชาติ ณ จังหวัดนครนายก

ดูคลิกที่นี้เพื่อชมภาพกิจกรรม

  นางชุติมา   ก้อนสมบัติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พระธาตุพิทยาคม ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ชนะเลิศระดับเหรียญทองประจำปีการศึกษา 2558 ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก
  คณะครูนำนักกีฬาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าแข่งขันกีฬามัธยมจังหวัดน่านประจำปี 2558 วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬา อบจ.น่าน คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
 

คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน           วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าแข่งขันทักษะวิชาการประจำปี 2558 วิทยาเขต น่านเหนือ วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนปัว

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง                   วันที่ 23 ตุลาคม 2558

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม แสดงความยินดีต่อ คุณครูชาติชาย ทนะขว้าง ที่ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ศึกษานิเทศ สพป.น่าน 1

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการประเมินงานประกันคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการ สพม.37 ประจำปี 2558  วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 ช่วงเวลา 13.00 น. - 16.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  แข่งขันกีฬาสีโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 ช่วงเวลา 08.00 น. - 17.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจจกรรมการ วันแม่แห่งชาติ 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2558 ช่วงเวลา 08.00 น. - 09.00 น. และเวลา 18.00 น. - 20.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเรียนพระธาตุพิทยาคม เวลา 13.00-16.00 น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเรียนพระธาตุพิทยาคม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชนหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมต้อนรับการประเมินในครั้งนี้

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

   
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติปี58 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนเรียนพระธาตุพิทยาคม 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม ภูมิคุ้มกันวัยใส ห่างไกลเอดส์ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนเรียนพระธาตุพิทยาคม โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลอำเภอเชียงกลางให้ความรุ็ในด้านนี้

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม กิจกรรมวันสุนทรภู่ ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนเรียนพระธาตุพิทยาคม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชนเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม กิจกรรมเดินวิ่งวันวิสาขบูชาโลกวันที่ 1 มิถุนายน 2558 พระธาตุดอนแก้ว ต.พระธาตุ

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ วัดกลาง ต.พระธาตุ

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 ใน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 

 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนไปแข่งขันกีฬามัธยมจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2557  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในวันที่ 9-10 มกราคม 2558

ผล ได้ อันดับที่ 2 ของมัธยมจังหวัดน่าน

8 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 64 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2557 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจจกรรมการ วันพ่อแห่งชาติ 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2557 ช่วงเวลา 07.00 น. - 09.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 ช่วงเวลา 08.00 น. - 1ุ7.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมงานกฐินพระราชทานสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางภัทรา  โชว์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ วัดกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 ช่วงเวลา 08.00 น. - 1ุ2.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

คุณอมร –ดร.พวงผกา  ตั้งบรรยงค์  พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรบริษัทเบนซ์อมรรัชดาจำกัด มอบศาลาเอนกประสงค์และมอบสิ่งของ  ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จังหวัดน่าน ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 ช่วงเวลา 13.00 น. - 1ุ6.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้จัดกิจกรรม วันแม่ ปีการศึกษา 2557  ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ช่วงเวลา 08.00 น. - 1ุ2.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ช่วงเวลา 08.00 น. - 1ุ2.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคม จัดการต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องเกียรติยศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ช่วงเวลา 08.00น - 1ุ3.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมและชุมชนได้จัดกิจกรรม แห่เทียนวันเข้าพรรษา ขึ้น ณ วัดพร้าว 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ช่วงเวลา 1ุ3.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ขึ้น ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม        

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ช่วงเวลา 8.00 น.-1ุ6.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   

หอการค้าจังหวัดน่าน และกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนพระธาตุพิทยามคม 

วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ช่วงเวลา 8.00 น.-1ุ2.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ขึ้น ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม        

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ช่วงเวลา 8.00 น.-10.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ค่ายคุณธรรมนำความรู้ ปีการศึกษา 2557 วันที่  7-8 มิถุนายน 2557

ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในตำบลพระธาตุ ได้แก่ อบต. รพสต. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบล จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขบูชาและเวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา 

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ พระธาตุดอนแก้ว

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  ประจำปีการศึกษา 2557  ณ กองร้อยตชด. 325  วันที่ 17-18 มกราคม  2557  

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม  2557    

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันคริสต์มาส  วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญ  และมีกิจกรรมการแสดงของห้องม.1  ถึงม.6  และการแสดงวิถีชีวิตของชนเผ่า ลาว ลัวะ  ถิ่น  เมือง และม้ง  ในวันที่ 27 มกราคม  2556 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  การสอบใบอนุญาตขับขี่รถภาคทฤษฎี จัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน  
สาขาปัว  ในวันเสาร์  วันที่ 14  ธันวาคม  2556 ณ
 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนlink หน่วยงาน